Karta rowerowa

 

KARTA ROWEROWA – ważne informacje dla uczniów i rodziców

 

 

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Aby zdobyć kartę rowerową osoba niepełnoletnia musi:

 • zdobyć odpowiednią wiedzę
 • zdać egzamin teoretyczny w formie testu pisemnego
 • zdać egzamin praktyczny polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego
 • uzyskać pisemną zgodę rodziców
 • mieć ukończone 10 lat

podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602) z późniejszymi zmianami.

WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

 • ukończone 10 lat,
 • pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
 • zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 • zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
 • przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej na zajęciach techniki. Uczniowie przygotowywani są z zakresu:

 • znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów,
 • rowerowy elementarz (budowa roweru, wyposażenie obowiązkowe, przygotowanie do jazdy),
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania to 35 minut.

Wymagane wiadomości:

 • przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych,
 • przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
 • zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 • znaki ostrzegawcze i zakazu, znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków,
 • pierwsza pomoc.

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% czyli 20 punktów możliwych do uzyskania. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:

 • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 • jazda do przodu po prostej i łukach,
 • jazda po wyznaczonym torze,
 • prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
 • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała, co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. Czas trwania to 10 minut.

Na egzamin praktyczny należy stawić się z własnym rowerem lub rowerem koleżanki lub kolegi.

Karta Rowerowa ma postać dwustronnego kartonowego blankietu barwy różowej, znajduje się tam fotografia i dane osobowe posiadacza dokumentu, który może być jednocześnie kartą rowerową i motorowerową. Odpowiednie uprawnienie oznacza się okrągłą pieczęcią szkoły. Blankiet posiada nadruk z numerem i serią. Dodatkowo wpisuje się kolejny numer karty nadany w danej szkole. Kartę podpisuje i pieczętuje dyrektor szkoły. Uczeń kierujący rowerem lub motorowerem jest obowiązany mieć przy sobie kartę i okazywać ją na żądanie uprawnionego organu.

Warto zajrzeć na poniższe strony:

http://wrd.policja.waw.pl/wrd/aktualnosci - zasady uzyskania karty rowerowej

http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy,2162.html – zbiór informacji dotyczących rowerzystów

http://dlakierowcow.policja.pl/dk/pierwsza-pomoc  - informacje o ppp

http://brd.edu.pl – nauka i sprawdzenie swoich wiadomości

 

Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.

W skład komisji wchodzi:

 1. nauczyciel zajęć technicznych – przewodniczący komisji egzaminacyjnej
 2. dyrektor szkoły bądź inna osoba oddelegowana przez dyrektora – członek komisji
 3. zaproszony policjant – nieobowiązkowo – członek komisji

Całością spraw organizacyjnych związanych z uzyskaniem przez uczniów karty rowerowej kieruje szkoła.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu i dołącza do niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową.

Download
arkusz_zalicze.pdf
Adobe Acrobat Document 255.1 KB