PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZACHOWANIA DLA KLAS IV – VIII

I KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

 

 Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano w oparciu o przepisy:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;
 • Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 • Statutu Szkoły Podstawowej w Starkowie.

 1. Ustalenia ogólne.

1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące kategorie:

·         Wypełnianie obowiązków ucznia

·         Zaangażowanie społeczne

·         Kultura języka

·         Kultura osobista

·         Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie

·         Szacunek do innych osób

·         Zachowanie norm etycznych

·         Reprezentowanie szkoły

·         Zachowanie na lekcji

·         Inne nie wymienione zachowania

2.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.

3.      Promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, którego średnia ocen z zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 4,75 i ma co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.

4.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.      Ustala się punktowy system zachowania uczniów. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje wyjściowo 130 punktów - ocena dobra. W ciągu całego okresu uczeń może uzyskać za swoje zachowanie punkty dodatnie i ujemne.

6.      Zachowanie ucznia ocenia się następująco:

 

zachowanie

skrót literowy

liczba punktów

wzorowe

wz.

200 i więcej

bardzo dobre

bdb.

150 -199

dobre

db.

110 - 149

poprawne

popr.

60 - 109

nieodpowiednie

ndp.

1 - 59

naganne

nag.

0 i mniej

7.    Ocenę z pierwszego semestru stanowi suma uzyskanych w tym okresie przez ucznia punktów. Ocenę końcową (roczną) z zachowania stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w pierwszym i drugim semestrze.

8.      Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

9.   Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów o zachowaniu każdego ucznia w dzienniku elektronicznym

10.  Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni).

 

2. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

1.   Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie:

·         podać rodzicom na pierwszym zebraniu,

·         notatka w protokole zebrania,

·         zapis w dzienniku lekcyjnym – lekcja wychowawcza.

2.      Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i roczną ucznia uwzględniając liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie semestru / roku szkolnego.

3.  Wychowawcy dokonują podsumowania punktacji na 2 tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną w danym semestrze roku szkolnego.

4.   W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

5.     Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2011r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z zastrzeżeniem pkt. 2.6.

6.      Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 3 dni od poinformowania rodziców o ocenie zachowania śródrocznej lub rocznej.

7.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję.

8.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9.      Proponowane oceny zachowania śródroczne i roczne podane zostają na 2 tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną śródroczną lub roczną.

10.  Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania:

·           nauczycieli – oceny zachowania zostają podane na posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej,

·           uczniów – wychowawca podaje na lekcji wychowawczej,

·           rodziców – w dzienniku elektronicznym i na spotkaniu semestralnym (wywiadówce) bądź w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami. 

11.  W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, pobyt w sanatorium) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.

Download
PUNKTY DODATNIE.pdf
Adobe Acrobat Document 608.6 KB
Download
PUNKTY UJEMNE.pdf
Adobe Acrobat Document 441.0 KB

Podczas ustalania oceny zachowania obowiązują następujące zastrzeżenia bez względu na ostateczną sumę punktów uzyskanych przez ucznia w danym semestrze:

 • Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie, poza dodatnimi punktami 10 lub więcej punktów ujemnych.
 • Oceny bardzo dobrej nie może mieć uczeń, który posiada na koncie 20 lub więcej punktów ujemnych.
 • Oceny dobrej nie może mieć uczeń, który posiada na koncie 30 lub więcej punktów ujemnych.
 • Jeżeli uczeń otrzyma upomnienie dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej oceną dobrą.
 • Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej oceną poprawną. Naganę dyrektora na piśmie dopina się do dokumentacji ucznia.