Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej
w Gimnazjum Im. Zjednoczonej Europy w Starkowie

§ 1.

1.   Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

2.      Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej.

3.   Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

4.      Biblioteka posługuje się okrągłą pieczęcią o treści: GIMNAZJUM w STARKOWIE BIBLIOTEKA

5.      Biblioteka szkolna:

1)      gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia książki i inne źródła informacji,

2)      umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczaniu ich poza bibliotekę,

3)      wspiera nauczycieli w realizacji programów nauczania,

4)      rozbudza zainteresowania czytelnicze związane z nauką oraz indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

5)      uczestniczy w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

6)     zaspakaja potrzeby kulturalne uczniów.

 

Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

§2. 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać :

a) uczniowie,

b) nauczyciele zatrudnieni w szkole,

c) inni pracownicy szkoły,

d) rodzice uczniów.

2. Czytelnik nie stosujący się do postanowień Regulaminu może być pozbawiony czasowo lub całkowicie prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania podejmuje nauczyciel bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły.          

3. W bibliotece obowiązuje cisza, kultura pracy oraz zakaz spożywania posiłków.

4. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez czytelnika bez opieki.

5. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.

6. Uczeń może posiadać na swoim koncie najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

7. Uczeń, który nie zwraca w terminie książek nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. Wypożyczone książki należy przejrzeć i wszelkie usterki zgłosić bibliotekarzowi.

9. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

10. Ze wszystkich słowników, encyklopedii można korzystać tylko na miejscu.

11. Nauczyciel bibliotekarz pomaga wszystkim użytkownikom w korzystaniu z biblioteki,

a przede wszystkim :

·         udziela informacji bibliotecznych i rzeczowych na zadany temat,

·         pomaga w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych,

·         doradza w wyborach czytelniczych.

·         udziela pomocy w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki,

13. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.     

14. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

Organizacja biblioteki szkolnej

§ 3.

1.      Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów.

2.        Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków bibliotecznych, wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu szkoły a uzupełniane dotacjami z innych źródeł.

3.        Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały:

1)      książki: wydawnictwa informatyczne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę naukową,

2)      wydawnictwa informacyjne i albumowe,

3)      podręczniki szkolne, programy nauczania dla nauczycieli,

4)      wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

5)      czasopisma dla uczniów i nauczycieli,

6)      podstawowe wydawnictwa dydaktyczne z zakresu poszczególnych przedmiotów,

7)      materiały audiowizualne,

8)      edukacyjne programy komputerowe,

9)      materiały regionalne,

10)  przepisy oświatowe i szkolne.

4. Struktura zbiorów dostosowana jest do poziomu organizacyjnego i profilu szkoły, zainteresowań czytelników oraz dostępności do zbiorów innych bibliotek.

Zadania nauczyciela bibliotekarza

§ 4.

1.       Nauczyciel biblioteki prowadzi pracę pedagogiczną w następującym zakresie:

1)      udostępnianie zbiorów,

2)      udostępnianie podręczników szkolnych zgodnie z Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

3)      prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej w doborze lektury, prowadzenie rozmów na temat przeczytanych książek,

4)      prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

5)      udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów.

2. Nauczyciel biblioteki prowadzi prace organizacyjno – techniczne w następującym zakresie:

1)      gromadzenie zbiorów,

2)      ewidencje zbiorów i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi  przepisami,

3)      selekcję i konserwację zbiorów,

4)      prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.

3.Nauczyciel biblioteki rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów

            oraz wyrabia i rozwija nawyk czytania i uczenia się poprzez:

1)      zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych,

2)      organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych,

3)      organizowanie konkursów,

4)      rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez odpowiedni dobór lektury,

5)      udział w akcjach propagujących czytelnictwo,

6)      prowadzenie lekcji bibliotecznych.

 

Współpraca biblioteki z uczniami

§ 5.

1.      Nauczyciel biblioteki współpracuje z uczniami, poprzez umożliwianie im korzystania z prawa do:

1)      bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki,

2)      uzyskania porad czytelniczych,

3)      wypożyczenia książek zgodnie z regulaminem biblioteki,

4)      wypożyczenia i zapewnienie uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych - szczegółowe zasady zawarte zostały w „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”,

5)      udziału w konkursach i akcjach związanych z popularyzacją czytelnictwa.

2.       Obowiązki uczniów:

1)      dbanie o wypożyczone książki,

2)      zapoznanie się z regulaminem biblioteki,

3)      przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie biblioteki.

 

Współpraca biblioteki z nauczycielami

§ 6.

1.       Nauczyciel biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca ta dotyczy w szczególności:

1)      umawiania się na lekcje biblioteczne,

2)      zapisywania nowych uczniów do biblioteki,

3)      udzielania wychowawcom, polonistom informacji dotyczących stanu czytelnictwa i posiadanych lektur,

4)      konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism,

5)      zapoznania z regulaminem biblioteki,

6)      działań propagujących czytelnictwo.

2.       Obowiązki nauczycieli i wychowawców:

1)      uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania Regulaminu biblioteki,

2)      pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zniszczone i zagubione,

3)      współpraca z bibliotekarzem w rozbudzaniu potrzeby czytania,

4)      współudział w realizacji lekcji bibliotecznych,

5)      znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu,

6)      współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego.

 

Współpraca biblioteki z rodzicami

§ 7.

1.      Rodzice uczniów Gimnazjum Im. Zjednoczonej Europy w Starkowie mogą stać się czytelnikami tej biblioteki na warunkach określonych w regulaminie.

2.      Rodzice mają prawo do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do omawiania z Dyrektorem i bibliotekarzem spraw dotyczących ich dziecka, a mianowicie:

1)     wypożyczeń,

2)     zwrotów,

3)     sposobu postępowania w przypadku zniszczenia książki przez ich dziecko,

4)    sposobu postępowania w przypadku zgubienia książki przez ich dziecko.

3.    Rodzice mogą zwrócić książki do biblioteki za swoje dziecko.

4.    Rodzice mogą również wypożyczyć dziecku książkę, gdy jest ono chore i samo nie może dotrzeć do biblioteki.

 

Współpraca z innymi bibliotekami

§ 8.

1.    Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury. Współpraca ta obejmuje:

1.      wymianę informacji, doświadczeń (dotyczących działalności bibliotek, szkoleń i innych spraw) z różnymi bibliotekami,

2.      organizowanie imprez czytelniczych i lekcji bibliotecznych,

3.       organizacja wycieczek do innych bibliotek,

4.      udziały w konkursach,

5.      wypożyczeń międzybibliotecznych zbiorów.

6.      działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną poprzez organizację imprez środowiskowych:

·         Gminne uroczystości patriotyczne (np. Święto Niepodległości, Konstytucji 3 maja) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzebielinie

·         Przeglądy teatrów, koncerty

·         lekcje biblioteczne w miejskich bibliotekach publicznych

Czytelnia multimedialna

§ 9.

1.      Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie

2.      Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.

3.      Księgozbiór podręczny i inne zbiory udostępnia bibliotekarz.

4.      Wypożyczone materiały należy szanować.

5.      Po skończonej pracy książki lub inne materiały oddajemy bibliotekarzowi.

6.      Korzystanie z czytelni powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym 
i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.

7.      Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.

8.      Uczeń zamierzający korzystać ze stanowiska komputerowego jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza.

9.      Użytkownik ma prawo do:

·         korzystania z Internetu,

·         zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych,

·         korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych,

10.  Użytkownikowi zabrania się:

·         podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,

·         instalowania (uruchamiania) oprogramowania przyniesionego przez użytkownika,

·         wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu,

·         łamania zabezpieczeń systemu,

·         samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,

·         wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.

11.  Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

12.  Nauczyciele bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez uczniów przy komputerze.

13.  Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

„Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”,

Rozdział I
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”, zwany dalej „regulaminem”, reguluje:

a.       zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b.      tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c.       postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Każdy uczeń i jego rodzic powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania
z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4. Podręczniki wypożyczane do domu bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie użytkowników.

5. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

§ 2
Słowniczek

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie
Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.
Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny – materiał uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w rozporządzeniu MEN z 7 lipca2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 902).
Rodzic – rodzic prawny ucznia.
Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

Rozdział II
ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

1.      Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

2.      Biblioteka nieodpłatnie:

·      wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową

·      przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3.      Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz
z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4.      Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki.

Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.      Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie faktury.

2.      Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.

3.      Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji celowej winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

4.      Materiały ćwiczeniowe są użytkowane przez ucznia przez rok.

5.      Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

6.      Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

7.      Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

8.      Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września.

Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1 
Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1.      Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

2.      Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji. 

3.      Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4.      Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września.

§ 2
Okres trwania wypożyczenia

1.      Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego

2.      Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy.

3.      Termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

4.      Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 3
Procedura wypożyczania podręcznika

1.      Wraz z pobraniem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wychowawca klasy ma obowiązek przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy oświadczenia dotyczącego użyczenia podręcznika rodzicom ucznia – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.      Każde oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, musi być przygotowane
w 2 egzemplarzach.

3.      Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej do dnia 20 września.

4.      Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

§ 4
Zmiana Szkoły

1.      Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

2.      W tym momencie przestaje obowiązywać oświadczenie dotyczące użyczenia podręcznika, co potwierdza bibliotekarz, wydając rodzicowi stosowne potwierdzenie.

3.      W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE

§ 1
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1.      Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książek.

2.      Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.

3.      Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.      Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5.      Wraz z upływem terminu zwrotu (20 czerwca) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.      Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.      Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3
Zakres odpowiedzialności

1.      Rodzic ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.      W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu na podstawie protokołu załącznik nr 2:

·      kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

3.      Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

4.      W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Biblioteka, stosownie do treści oświadczenia dotyczącego użyczenia podręcznika, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty (załącznik nr 3).

§ 4
Zwrot podręczników

1.      W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

2.      Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa dyrektor szkoły.

3.      W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego Biblioteka, stosownie do treści oświadczenia dotyczącego użyczenia podręcznika, wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VI
INWENTARYZACJA

1.      Inwentaryzacja zasobów biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2.      Sprawozdanie przedstawiane jest dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia 01.07 każdego roku szkolnego, celem uzupełnienia zasobów.

3.      Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.      Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom regulaminu biblioteki na każde ich życzenie.

3.      Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.

4.      Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły.

5.      Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  dotyczące użyczenia podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Przyjmuję do wiadomości postanowienia regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Biorę pełną odpowiedzialność za wypożyczone przez syna/córkę podręczniki będące własnością biblioteki Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie.

 

Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem wypożyczania oraz korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych z biblioteki szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie.

 

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko opiekuna ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy I ….  : …………………………………………….Potwierdzam odbiór zestawów ćwiczeń z:

- ………………….

- …………………

do klasy pierwszej gimnazjum przez moją córkę/ mojego syna:

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy I  :………………………….

 

 

 

 

Załącznik nr 2  do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

 

Starkowo, dnia…………….......

 

Protokół

Zgubienia/zniszczenia podręcznika wykraczającego poza zwykłe używanie.

Sporządzony w dn. …………………… przez komisję w składzie

1…………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

w obecności…………………………………………………………                                             
                          (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 1. Komisja stwierdza, że podręcznik o numerze inwentarzowym………………… o wartości……………….. został:
 • zgubiony
 • znacznie uszkodzony
 • zniszczony   1)
 1. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.
 2. Koszt zakupu nowego podręcznika wynosi……………

 

 

           podpisy                                  komisji                                                                      podpis rodzica/opiekuna

 

 

1) niepotrzebne skreślić

 

  

 

Załącznik nr 3 do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

 

Starkowo, dnia…………….......

 

Wezwanie do zapłaty

Tytuł

Nr inwentarzowy

Wartość podręcznika

Kwota do zapłaty

 

 

 

 

 

Słownie do zapłaty…………………………………………………………………..

Wyżej wymieniona kwotę prosimy przekazać w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

 

 

  

Załącznik nr 4 do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

 

Protokół kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych

 

Komisja w składzie …………………………………………………

                             ………………………………………………...

                              ………………………………………………...

Działająca z upoważnienia dyrektora szkoły, stwierdza, iż w okresie od dnia……… do dnia…… przeprowadziła kontrolę zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

W wyniku kontroli stwierdzono:

 1. Stan ewidencji księgozbioru:
 • Zapisano w księdze inwentarza Pb do numeru…………….…….. woluminów………………. wartość…………………………………………………
 • Zapisano w księdze inwentarza podręczników i materiałów edukacyjnych do nr………… woluminów……………………………………………………………………………
 • Stan księgozbioru wg kontroli woluminów………………  wartość zł…………………
 1. Sprawdzono/nie sprawdzono zgodność zapisów w księgach inwentarzowych z dowodami wpływów oraz stanem faktycznym.
 2. Stan faktyczny księgozbiorów:

Ogółem woluminów…………………………………………  wartość zł……………………

 1. Stwierdzono brak woluminów…………………………………. wartość zł……………
 2. Występujące braki podręczników uznaje się za niezawinione………………………………… ………………………………

 

Podpisy komisji:

 

  

 Rada Pedagogiczna zatwierdziła Regulamin Regulaminu biblioteki i czytelni szkolnej (Regulamin korzystania z darmowych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Gimnazjum Im. Zjednoczonej Europy w Starkowie