REGULAMIN 

przewozu uczniów  do i ze szkoły

na terenie Gminy Trzebielino

 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o systemie o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać :

 1. 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych
 2. 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.

W związku z powyższym uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego środka komunikacji dowożącego uczniów do Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
w Starkowie są uczniowie, których droga do szkoły wynosi co najmniej 4 km. 

 I.    DOWÓZ

1.   Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice).

2.    Autobus szkolny dowozi uczniów do gimnazjum w Starkowie na wyznaczony przystanek.

3.    Odbiór uczniów z autobusu szkolnego i opiekę w czasie dojścia do szkoły z przystanku zapewnia szkoła. 

Zadania  nauczyciela, opiekuna  dyżurnego  sprawującego opiekę w szkole:

1.    Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.

2.    Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania po przyjeździe do gimnazjum. 

Opiekun sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie oczekiwania na przyjazd dzieci do szkoły przejmuje dzieci na terenie szkoły (w tym momencie przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci). 

 

 II.       PRAWA I OBOWIĄKI UCZNIA OBJĘTEGO DOWOŻENIEM 

Uczeń ma prawo do: 

 1.      Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.
 2.      Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie  wysiadania z autobusu.
 3.       Zapewnienie mu bezpieczeństwa w czasie jazdy.
 4.       Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie przechodzenia na drugą stronę jezdni – przeprowadzenia przez jezdnię przy szkole podczas dowozów
        i odwozów.

 5.      Zapewnienia mu opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły do autobusu. 

Uczeń ma obowiązek:

      1.            Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:

     a)      kierowcy autobusu

     b)      osoby sprawującej opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz.

      2.            Przebywać w miejscu wyznaczonym przez opiekuna w czasie oczekiwania na odwóz.
      3.            Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych podróżnych.

      4.            Przestrzegać rozkładu jazdy autobusów szkolnych.
      5.            Uczeń jadący w danym dniu do szkoły autobusem szkolnym ma obowiązek w ten sam sposób wrócić do miejsca zamieszkania.
      6.            W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem:

    ·         nie przemieszczać się po autokarze,
    ·         nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży,
    ·         nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
    ·         nie rzucać przedmiotami w pasażerów w pojeździe,
    ·         nie jeść i nie pić podczas jazdy.

      7.            Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia autobusu (za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu mogą                        być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania szkody).

 

Kategorycznie zabrania się uczniowi:

 1.  Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela, opiekuna.
 2.  Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez opiekuna, nauczyciela  sprawującą opiekę na przystanku.
 3.  Samodzielnego wychodzenia ucznia ze szkoły i kierowania się w stronę autobusu.
 4.  Otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający  prowadzenie pojazdu.
 5.  Zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych ( przeklinanie, wulgarne odzywanie się do innych osób, głośne  słuchanie muzyki)
 6.  Zanieczyszczenia pojazdu, otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okna.
 7.  Przewożenia przedmiotów:

a)   które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym

b)  cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących i innych niebezpiecznych.


8.   Spożywania alkoholu i palenia papierosów. Uczniowie pod wpływem alkoholu  nie będą wpuszczani do autobusu. Jeżeli na przystanku opiekun stwierdzi, ze uczeń może być pod wpływem alkoholu, odprowadzi go do szkoły. Dalsze kroki w stosunku do ucznia podejmie szkoła. Jeżeli w trakcie jazdy opiekun zorientuje się, ze uczeń pali papierosy, bądź  może być pod wpływem alkoholu powiadamia o tym szkołę. Dalsze kroki wobec ucznia podejmie szkoła.

 

 III.            ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIA OBJĘTEGO DOWOŻENIEM

 

W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi opiekuna, kierowcy i osoby opiekującej się podróżującymi może zostać ukarany:

 

 1. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców, którzy odpowiadają materialnie za ewentualne szkody wyrządzone przez ucznia w autobusie.
 2. Innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły.

 

 IV.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W uzasadnionych przypadkach (dyrekcja szkoły, nauczyciel, opiekun dyżurujący, kierowca autobusu) mogą opóźnić odjazd autobusu szkolnego, powiadamiając o tym opiekuna dowozu, rodziców ucznia lub policję.
 2. W razie wypadku wymagającego interwencji lekarza opiekun dowozu ma obowiązek wezwać pogotowie ratunkowe i zawiadomić opiekunów dziecka oraz powiadomić dyrekcję szkoły.
 3. Wychowawcy klas mają obowiązek poinformować uczniów dojeżdżających o zasadach bezpieczeństwa podczas dowozów i odwozów oraz oczekiwania na autobus szkolny, a także zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci zobowiązani są do opieki nad dziećmi przed i po dowozie.
 5. Kierowca autobusu, osoby sprawujące opiekę nad uczniami na przystanku przed szkołą, rodzic lub prawny opiekun dziecka mają obowiązek zapoznania się
  z regulaminem o powyższej treści.

 

  Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowi oświadczenie dla uczniów.