Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo- turystycznych

Gimnazjum im. Zjednoczonej europy w starkowie.

 

Rozdział I

Postanowienie wtępne

 

1.      Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne powinny mieć na celu w szczególności : 

 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 2. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,
 3. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 4. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 5. podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
 6. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 7. przeciwdziałanie patologii społecznej. 

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych. 

3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy : 

 •  wycieczki przedmiotowe- inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze – odbywające się  w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego
 • imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje, itp. ..,
 • imprezy turystyki kwalifikowane i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego. 

4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz, w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych. 

5. Wycieczki i imprezy turystyczno – krajoznawcze powinny być organizowane w miarę możliwości w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to zrozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3. 

 

Rozdział II

Organizacja wycieczek.

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.
 2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
 3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
 4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
 5. Dokumentacja wycieczki zawiera :
 • kartę wycieczki z jej harmonogramem (w dwóch egzemplarzach)
 • listę uczestników (w dwóch egzemplarzach),
 • pisemne zgody rodziców
 • regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki
 • rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu 2 tygodni po zakończeniu wycieczki)
 • zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników.

Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

6. Przeprowadzenie wycieczki  bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

7. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.

8. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału w wycieczkach.

9. Udział ucznia w wycieczce ( z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych ) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

10. Zgodę na wycieczki, imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

 

Rozdział III

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki ad uczniami podczas wycieczek 

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.
 3. Na wycieczce organizowanej poza terenem szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.
 4. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek bezpieczeństwa konieczne jest przydzielanie opiekunów według następujących zasad :
 • Jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych
 • Jeden opiekun na 5 uczestników na szlakach wodnych
 • Jeden opiekun na 10 osób w innego rodzaju wycieczkach
 • Jeden opiekun na 30 osób podczas  wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest siedzibą szkoły
 • Jeden opiekun na 15 osób przy wyjeździe autobusem poza miejscowość,  która jest siedzibą szkoły
 • Jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie
 • Jeden opiekun na 7 osób na wycieczki rowerowe

5. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i  rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych ( szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.

7. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów.

8. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

10. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

11. Uczestnicy wycieczek powinni  być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuję się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki miejscu.

 

  

1. REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W CZASIE TRWANIA WYCIECZKI

 1. W czasie  trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom prowadzącego.
 2. Wszyscy idą zwartą grupą. Na przedzie grupy prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadaj a tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy oraz jeden z opiekunów.
 3. Poruszamy się po prawym poboczem drogi lub szosy. W przypadku małych grup, grupy idą lewym poboczem.
 4. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy mechaniczne.
 5. W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy.
 6. W czasie wycieczki do miasta poruszamy się wyłącznie po chodnikach również zwartą grupą.
 7. Jezdnie przekraczamy jedynie i tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

 

2. ZADASY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW  KOMUNIKACJI

 

A. WYCIECZKA AUTOKAROWA

 1. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc
 2. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autobusu.
 3. Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach.
 4. Przed odjazdem należy sprawdzić listę obecności
 5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach
 6. Przy wysiadaniu z autokaru – pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę aby nie przebiegała przez jezdnię.
 7. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy.
 8. Kierownik wysiada ostatni – sprawdza autokar.

 B. JAZDA POCIĄGIEM

Poniższe zasady dotyczą również jazdy autobusem miejskim i tramwajem.

 1. W porozumieniu z kierownikiem pociągu należy zabezpieczyć drzwi w wagonie w którym jadą dzieci.
 2. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy – należy dokonać wcześniej i ustalić zasady.
 3. W każdym przedziale powinna znajdować się dorosłą osoba.
 4. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności.
 5. Jeden z opiekunów wsiada ostatni.
 6. W czasie  jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować porządek i czystość.
 7. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna – pierwszy wysiada opiekun i na peronie ustawia młodzież.
 8. Kierownik wysiada – sprawdza przedziały.
 9. Po uformowaniu grupy sprawdzamy listę obecności.

3. REGULAMIN WYCIECZKI GÓRSKIEJ

 

Organizacja wycieczek górskich dla młodzieży szkolnej  powinna spełniać  następujące warunki :

a) młodzież należy stopniowo wprowadzać w coraz wyższe rejony górskie i na trasy o wyższej skali trudności,

b) prowadząc młodzież w góry uwzględniamy normy wynikające z przesłanek fizjologicznych, dotyczących dystansu, czasu marszu i obciążenia młodych turystów.

 

1. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom prowadzącego.

2. Poruszamy się według ustalonego porządku :

 • przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzić, on dyktuje tempo marszu,
 • uczestnicy idą „gęsiego” w odstępach od 1,5 do 2 metrów lub gdy teren na to pozwala, w luźnym szyku po kilku osób obok siebie,
 • grupę zamyka opiekun grupy,
 • grupa nie powinna rozciągać się na dłuższej przestrzeni.

3. Na zboczach stromych, oślizgłych najsprawniejsi turyści znajdują się na początku i na końcu grupy, pomagając mniej sprawnym.

4. Przy długich i stromych podejściach idziemy wolno lecz równomiernie, rzadko odpoczywając.

5. Przy podchodzeniu pod górę nie należy rozmawiać, utrudnia to rytmiczne oddychanie i dodatkowo męczy.

6. Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać uwagę na każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół.

7. Na trasie odpoczywamy co godzinę, czas trwania wypoczynku wynosi  15 minut (zdejmujemy plecaki, można usiąść ale nie bezpośrednio na ziemi lub na głazach, w czasie upału chronimy się do cienia).

8. Główny odpoczynek może trwać od 1, 5 do 2 godziny i powinien być połączony z posiłkiem.

9. Pragnienie zaspokajamy przede wszystkim w czasie posiłków, przed wyruszeniem na trasę i po jej zakończeniu.

10. W sytuacjach trudnych nie wzniecamy paniki, rygorystycznie podporządkowujemy się poleceniom prowadzącego wycieczkę: 

 • mgła - w razie zgubienia szlaku turystycznego i cofamy się całą grupą do ostatniego znaku,
 • burza – całą grupą schodzimy poniżej grani i przeczekujemy burzę ( uczestnicy pozbywają się metalowych przedmiotów, okrywają się pelerynami i w pozycji kucznej przeczekują burzę ),
 • załamanie pogody ( silne ochłodzenie, grad, opady śniegu z deszczem ) schodzimy całą grupą do najbliższego schroniska lub osiedla albo docieramy do planowanego celu najbliższą, najłatwiejszą drogą,
 • lęk przestrzeni – pomagają oddelegowani doświadczeni uczestnicy w pokonaniu niebezpiecznego odcinka – nie dopuszczamy do paniki.

11. W razie wypadku osobą udającym się po pomoc dokładnie określamy miejsce wypadku i rodzaj obrażenia. Wzywamy GOPR. Nigdy nie wolno zostawić rannego samotnie, nawet gdy znajdujemy się w łatwym terenie górskim. Udzieliwszy poszkodowanemu pierwszej pomocy oczekujemy spokojnie ratowników GOPR- u.  

Góry mogą nas zaskoczyć swoim pięknem, niedostępnością, ale i niebezpieczeństwem występującym w najmniej oczekiwanym momencie.

Najczęściej spotykane zagrożenia to :

 • pogoda ( jej gwałtowne zmiany, wyładowania atmosferyczne),
 • uderzenie spadającym odłamkiem skalnym,
 • problemy związane z reakcją organizmu na wysokość,
 • wyczerpanie ( brak kondycji ). 

Dlatego przed każdą wyprawą w góry należy zapoznać się z prognozą pogody, warunkami śniegowymi oraz informacjami na temat lawin podawanymi przez GOPR. Nie ignoruj tych informacji! 

Niebezpieczeństwa czyhające w górach: wyładowania atmosferyczne – burze. 

 

ROZPOZNANIE

 Obserwacja pogody i słuchanie komunikatów meteorologicznych : 

 • sygnały ostrzegawcze: duszne powietrze, pęczniejące chmury, niskie ciśnienie,
 • sygnały alarmowe : pęczniejące chmury z ciemnym spodem i strzępiastymi brzegami, dalej odgłosy grzmotów ( to już się staje bardzo ryzykowne) ,
 • uważaj na następujące komunikaty : „Burze cieplne” – najczęściej spotykane wiosną z nagłą, szybka burzą. Tam gdzie była piękna pogoda z błękitnym niebem, bardzo szybko tworzą się kłębiaste chmury i w krótkim czasie mogą wystąpić silne burze ! 

DZIAŁANIE

 

Jedynym sposobem na wyładowania atmosferyczne jest znaleźć się w bezpiecznym miejscu!

Żadna burza nie nadchodzi nagle !  Jeśli rzeczywiście chcecie optymalnego bezpieczeństwa należy zaplanować swoją wyprawę w odpowiednim czasie, tak, aby w południe, ewentualnie wczesnym popołudniem być w bezpiecznym miejscu ( np. schronisko, auto, autobus). 

Najbardziej zagrożony jesteś: 

 • na szczytach i graniach,
 • w pobliżu samotnie rosnących drzew,
 • cieków wodnych,
 • u podnóża ścian skalnych,
 • w pobliżu przewodów wysokiego napięcia. 

Najbezpieczniej w górach podczas burzy jest w dolinach i kotlinach ( obniżenia terenu), lub w odległości 15 metrów od skały, w pozycji kucznej, pod workiem biwakowym ( najlepiej usiąść na plecaku i złączyć nogi). 

WYSOKOŚĆ 

Chorobę wysokościową można odczuć już na poziomie 2500 m n.p.m., szczególnie wtedy, gdy zbyt szybko pokona się większą wysokość, np. samochodem, pociągiem.. 

Symptomy : 

 • boli Cię głowa
 • czujesz się bardzo zmęczony,
 • masz mocno przyśpieszony puls 

Reakcja organizmu :

 • osłabienie
 • złe decyzje
 • gorsza pewność kroku
 • wyczerpanie. 

Zejdź natychmiast w dół !!    Pamiętaj ! Tylko gotowi idą w góry ! 

Słowo „gotów” rozumiane jest tu w znaczeniu „stosowny, odpowiedni „ . 

 

Rozdział IV

Obowiązki kierownika wycieczki.

 

 1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki w dzienniku elektronicznym.
 2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie .
 3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.
 4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
 5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie  opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w  sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
 8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
 9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 10. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu. 

 

Rozdział V

Obowiązki opiekuna wycieczki 

 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.
 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.  

Rozdział VI

Finansowanie wycieczki 

 1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Wycieczki finansowe mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł ( ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów ).
 3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
 4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego  dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.
 6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.
 7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane prze rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze- w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki. 

Rozdział VII

Dokumentacja wycieczki

 

1.      Karta wycieczki zawiera informacje o  :

 • celach i założeniach wycieczki / imprezy /
 • trasie wycieczki
 • terminie wycieczki
 • liczbie uczestników
 • danych personalnych kierownika wycieczki
 • liczbie opiekunów
 •  środku lokomocji 

2.      Harmonogram wycieczki 

3.      Lista uczestników – zawiera:

 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Adres uczestnika i numer telefonu rodziców lub opiekunów
 • W przypadku wyjazdu zagranicznego numer paszportu 

Dokumenty  zawarte w punkcie 1, 2, 3 zawarte są w dzienniku elektronicznym. Tę dokumentację wypełnia kierownik wycieczki. 

4. Pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo ucznia w wycieczce oraz oświadczenia w sprawie hospitalizacji, leczenia, stanu zdrowia:

a) zgoda na udział w wycieczce jednodniowej ( załącznik nr 1 )

b) zgoda na udział w wycieczce wielodniowej ( załącznik nr 2 )

 5. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – ( załącznik nr 3 )

 6. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – ( załącznik nr 4 )

 7. Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów / - ( załącznik nr 5)

 8.  Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 – 4 powinna być złożona w terminie minimum 2 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku wycieczki zagranicznej jest to termin 7 dni.


Rozdział VIII

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników

 

 1. Uczniowie dostarczają kierownikowi pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.
 2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
 3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
 5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
 7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „ czasu wolnego” , a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły. 

Rozdział  IX

Regulamin wycieczki rowerowej

 

Wycieczkę rowerową należy organizować z niewielkim ( 6- 10 osobowym ) zespołem dzieci pod opieką 2 – 3 osób dorosłych. W kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób.

Tempo jazdy oraz długość trasy przejazdu należy dostosować do wieku i możliwości fizycznych uczestników wycieczki.

Muszą oni posiadać kartę rowerową (kartę może otrzymać dziecko powyżej 10 roku życia). 


Zasady poruszania się wycieczki rowerowej : 

Prowadzący wycieczkę jedzie na przedzie rzędu, jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, słabsze dzieci jadą tuż za prowadzącym, uczestnicy wycieczki nie mogą jechać obok siebie, należy zachować stałe miejsce w kolumnie i bezpieczną odległość między sobą.

Kierującemu rowerem nie wolno puszczać kierownicy, zdejmować nóg z pedałów itp.

Podczas postoju należy zejść z jezdni i stanąć na poboczu drogi lub parkingu.

 

Organizator wycieczki rowerowej powinien posiadać:

 • Apteczkę lekarską ( medyczną)
 • „apteczkę” techniczną ( dętki i wentyle, pompkę itp. ) 

Podstawowe zasady poruszania się rowerów określone zostały w „ Prawie o ruchu drogowym”  z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Z 1997 nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami), które stanowi m.in. , że: 

 • „Rowerzysta jest zobowiązany poruszając się po drodze, mieć włączone światłą zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli w warunkach ograniczonej widoczności oraz w okresie od 1 października do końca lutego” ( Art. 30 ) .
 • Kierujący pojazdem obowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub i innymi przyczynami, a ponadto korzystać z pobocza drogi, jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu. ( Art. 26 ).
 • Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
 • Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.  

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 1. Wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym jest kierowany.
 2. Omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
 3.  Jazdy wzdłuż  po chodniku lub przejściu dla pieszych
 4. Kierujący pojazdem , przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.
 6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego, nie znajdującego się przy chodniku. Jeżeli i przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi za nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przez ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.
 7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. 

Rozdział X

Postanowienia końcowe 

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych biorą udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.
 2. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 3. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 4. Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.
 5. Klasowe lub grupowe wejście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 6. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie wyjść ( znajdującym się w sekretariacie szkoły) oraz w dzienniku lekcyjnym.
 7. Ustalenia punktu 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.
 8. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.
Download
Zgoda na udział w wycieczce jednodniowej
Zał nr. 1 - Zgoda_rodziców na udział w w
Microsoft Word Document 34.0 KB
Download
Zgoda na udział w wycieczce wielodniowej
Zał nr. 2 - Zgoda_rodziców na udział w w
Microsoft Word Document 30.0 KB
Download
Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki
Zał nr. 3 - Regulamin zachowania się ucz
Microsoft Word Document 30.5 KB

Download
Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu
Zał nr. 4 - Rozliczenie wycieczki.doc
Microsoft Word Document 29.5 KB
Download
Regulamin wycieczki
Załącznik nr 6.doc
Microsoft Word Document 30.5 KB