REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW
GIMNAZJUM
im. ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W STARKOWIE
( załącznik do Statutu Gimnazjum)


Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Spełnia się go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych (również do odpowiedniej szkoły za granicą).

Realizacja obowiązku szkolnego i wszelkie związane z nią kwestie są regulowane ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami): art. 15 – 20, w związku z czym funkcjonują w szkole jako obowiązujące.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 4. informowania Dyrektora szkoły (w obwodzie których dziecko mieszka) - w terminie do dnia 30 września każdego roku – w przypadku spełniania obowiązku szkolnego za granicą.

Obowiązek ten spoczywa na obojgu rodzicach chyba, że jedno z nich zostało pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej i odnosi się także do opiekunów prawnych dziecka nie będących biologicznymi rodzicami.
Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym o ich powinnościach w w/w sprawie i o konsekwencjach w przypadku ich nie wypełniania.

Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Nieobecność dziecka w szkole winna być traktowana jako zdarzenie nadzwyczajne i usprawiedliwiane tylko z ważnych powodów.

Usprawiedliwienia nieobecności:

 1. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę telefonicznie lub osobiście o przyczynie każdej nieobecności ( jednodniowej, wielodniowej ).
 2. Informacje o nieobecności ucznia przyjmuje sekretariat szkoły  ( 59 8580077 ).  
 3. W przypadku braku takiej informacji kiedy nieobecność ucznia trwa dłużej niż trzy dni wychowawca jest zobowiązany skontaktować się z rodzicem ucznia.
 4. Konieczne jest również usprawiedliwienie pisemne, po powrocie ucznia do szkoły.
 5. Rodzice są zobowiązani do wpisywania usprawiedliwień w „zeszycie usprawiedliwień” – jaki każdy uczeń ma obowiązek posiadać.
 6. Nauczyciel usprawiedliwia nieobecności w dzienniku lekcyjnym na podstawie wpisu rodzica w zeszycie usprawiedliwień.
 7. Usprawiedliwienia mają zostać przekazane wychowawcy klasy w terminie 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły. Po tym terminie wychowawca ma prawo w uzasadnionych przypadkach – nie przyjąć usprawiedliwienia.

 Zwolnienia z zajęć lekcyjnych:

 1. Zwolnienie ucznia z kilku zajęć lekcyjnych lub z ćwiczeń  na lekcji wychowania fizycznego  odbywa się tylko  w formie telefonicznej lub osobistej.
 2. Procedury zwolnień ucznia z zajęć wychowania fizycznego zawarte są  w załączniku do Statutu Gimnazjum
 3. Informacje o zwolnieniu ucznia przyjmuje sekretariat szkoły  ( 59 8580077 )
 4. Rozmowa telefoniczna zostaje zanotowana i przekazana wychowawcy klasy.

Zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych lub usprawiedliwienia nieobecności może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych ( w danym dniu ) tylko wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności  pedagog szkolny.

Postanowienia szczegółowe:

 1. Na początku roku szkolnego uczeń zakłada zeszyt usprawiedliwień , w którym na pierwszej stronie znajdują się : imię i nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny, podpisy rodziców/ prawnych opiekunów i wychowawcy.
 2. Uczeń jest osobiście odpowiedzialny za terminowe rozliczanie swoich nieobecności na podstawie wpisów dokonanych przez  rodziców.
 3. Wychowawca może usprawiedliwić nieobecności ucznia w szkole na podstawie:

 • wyjaśnienia przyczyn nieobecności osobiście lub telefonicznie przez samych rodziców / prawnych opiekunów;
 • zeszytu usprawiedliwień (zaświadczenia lekarskie należy wkleić do zeszytu ).


Usprawiedliwienia nieobecności uczniów na luźnych kartkach nie będą honorowane przez nauczycieli.

 1. W przypadku zgubienia zeszytu usprawiedliwień , należy założyć nowy i przedstawić do podpisu wychowawcy, który odnotuje w nim dotychczas opuszczone godziny.
 2. Rodzice zobowiązani są do systematycznej kontroli frekwencji swoich dzieci poprzez własnoręczny podpis  umieszczany pod każdym usprawiedliwieniem w zeszycie  usprawiedliwień.
 3. Rodzice , w celu zweryfikowania usprawiedliwień, przynoszą na wywiadówkę zeszyt usprawiedliwień do wglądu.
 4. Uczeń może opuścić zajęcia, by uczestniczyć w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych lub naukowych na wniosek nauczyciela , który organizuje taką formę zajęć.
 5. Rodzic/ prawny opiekun bierze pełną odpowiedzialność za swoje dziecko zwolnione  z zajęć.
 6. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych.

Wszyscy nauczyciele są zobowiązani regularnie kontrolować frekwencję uczniów na swoich zajęciach lekcyjnych. W przypadku stwierdzenia 3 kolejnych nieobecności tylko na lekcjach z danego przedmiotu (kiedy uczeń jest obecny na pozostałych lekcjach w tym dniu), nauczyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy klasy, który podejmie odpowiednie działania.

Wszelkie n/w przejawy niesystematycznej realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko wymagają szybkiej interwencji wychowawcy:


 • przedłużająca się nieobecność ucznia w szkole (ponad 7 dni), kiedy brak jest informacji od rodziców, a wychowawcy nie udało się z nimi nawiązać kontaktu osobistego ani telefonicznego;
 • bardzo częste opuszczanie lekcji przez dziecko, z różnych przyczyn podawanych przez rodziców (wysoka absencja);
 • opuszczanie lekcji przez dziecko z nieuzasadnionych przyczyn;
 • uczęszczanie na zajęcia lekcyjne tzw. „w kratkę” – opuszczanie pojedynczych lekcji lub dni na przemian;
 • nie przynoszenie usprawiedliwień od rodziców, przy utrudnionym z nimi kontakcie;
 • całkowite zaprzestanie przez dziecko uczęszczania do szkoły lub nie pojawienie się w niej po długotrwałej przerwie w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych (feriach, wakacjach, itp.).


W każdej z w/w sytuacji zadaniem wychowawcy jest nawiązanie kontaktu osobistego lub telefonicznego z rodzicami ucznia, a następnie przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i uczniem – rozeznanie przyczyny nieobecności i nie wypełniania zaleceń niniejszej procedury; przypomnienie o obowiązkach rodziców odnośnie realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko; ustalenie form współpracy rodziców ze szkołą i metod pracy z dzieckiem. W przypadku braku poprawy sytuacji mimo działań wychowawcy lub w przypadku niemożności nawiązania jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami, należy zgłosić problem do pedagoga szkolnego, który we współpracy z dyrekcją szkoły podejmie odpowiednie działania:


 • wezwanie pisemne do rodziców (listem poleconym);
 • prowadzenie rozmów z rodzicami i uczniem, z udziałem wychowawcy klasy;
 • wysłanie upomnienia dyrektora gimnazjum w sprawie realizacji obowiązku szkolnego;
 • zgłoszenie sprawy do właściwego dzielnicowego (w celu przeprowadzenia przez niego rozmowy profilaktycznej z uczniem i jego rodzicami).


Po wyczerpaniu wszystkich możliwych zabiegów pedagogicznych, w myśl art. 20 ustawy o systemie oświaty należy wszcząć postępowanie egzekucyjne w administracji, czym zajmuje się Dyrektor szkoły we współpracy z pedagogiem szkolnym. Po wykonaniu przez szkołę wszelkich koniecznych czynności wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (odpowiednie upomnienia, wystawienie tytułu wykonawczego, itd. odpowiednie organy egzekucyjne mogą nałożyć na rodziców karę grzywny (rzędu kilku tys. zł).

Równocześnie Dyrektor szkoły może skierować pismo do Sądu Rejonowego w Miastku -  Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego i wydanie stosownych decyzji w związku z nie wypełnianiem obowiązków rodzicielskich.

Regulamin wprowadzono na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2011r.