PROCEDURY UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
w Starkowie 
( załącznik do Satutu Gimnazjum )

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 156, poz. 1046) - & 8 ust.1.
  3. Statut Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie 
Procedura postępowania

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać wychowawcy klasy, który obowiązany jest poinformować nauczyciela wychowania fizycznego, a zaświadczenia przechowywać do końca roku szkolnego tj.  31 sierpnia.
4. Zaświadczenie wystawione na okres 1 miesiąca i dłużej, w tym na jeden semestr lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.  Wychowawca klasy przyjmuje zaświadczenia lekarskie.  
5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni).Składają podanie* do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
6. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a)  w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,
b)  w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do końca lutego danego roku szkolnego.
    W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego
    rodzice (opiekunowie prawni) składają podanie poza ustalonymi wyżej terminami, jednak      

    niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego. 

7. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

8. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

9. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Decyzję przekazuje wychowawcy klasy. Wychowawca przekazuje ją nauczycielowi w-f

10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny (uczeń uzyskał 3 oceny cząstkowe z wychowania fizycznego), to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu (zgodnie z zapisami WSO).

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony”.

12. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I semestr, a w II semestrze decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ma prawo wyboru w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi), czy na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisana zostanie ocena klasyfikacyjna, czy „zwolniony”.

13. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia** rodziców (opiekunów prawnych) wraz z podaniem i zaświadczeniem lekarskim w sekretariacie szkoły.

14. Uczeń zwalniany z zajęć ( tylko telefonicznie lub osobiście ) do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

15. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

16. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 Procedura stanowi załącznik do Statutu Gimnazjum w Starkowie

Procedurę wprowadzono na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 29.09.2011r.

* wzór podania stanowi załącznik A do procedury

** wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik B do procedury

Download
Wzór podania - stanowi załącznik A do procedury
w-f_procedury_zal_A.doc
Microsoft Word Document 26.5 KB
Download
Wzór oświadczenia rodziców - stanowi załącznik B do procedury
w-f_procedury_zal_B.doc
Microsoft Word Document 28.0 KB